IMG_7083

CƠ CẤU TỔ CHỨC

I. BAN GIÁM HIỆU

  1. Hiệu trưởng

– Họ và tên: Lâm Thị Hồng Vương

– Chức vụ: Hiệu trưởng

– Phụ trách điều hành: Phụ trách chung

 

 

– Số di đông: 0984 539 022

– Email: lamhvuong@gmail.com

2. Phó hiệu trưởng

– Họ và tên: Nguyễn Thị Gấm

– Chức vụ: Phó hiệu trưởng

– Phụ trách điều hành: Công tác chăm sóc giáo dục

– Số di đông: 0947 427 773

– Email: gammntta@gmail.com

3. Phó hiệu trưởng

– Họ và tên: Đào Thị Tuyết Hồng

– Chức vụ: Phó hiệu trưởng

– Phụ trách điều hành: Công tác chăm sóc nuôi dưỡng

– Số di đông: 0949 096 981

– Email: daohongtta@gmail.com

II. TỔ CHUYÊN MÔN

  1. Tổ nhà trẻ – mầm – chồi

– Họ và tên: Hồ Thị Thắm

– Chức vụ: Tổ trưởng

– Số di đông: 0965 442 813

– Email: thanhtham1992@gmail.com

– Họ và tên: Lê Hương Nhi

– Chức vụ: Tổ phó

– Số di đông: 0387 480 548

– Email: huongnhimam11c@gmail.com

  1. Tổ Lá – ghép

– Họ và tên: Nguyễn Thị Mỹ Dung

– Chức vụ: Tổ trưởng

– Số di đông: 0984 445 022

– Email: bedungtta@gmail.com

 III. TỔ VĂN PHÒNG

– Họ và tên: Ngô Thị kim Mơ

– Chức vụ: Tổ trưởng

– Số di đông: 0939 947 117

– Email: ngothikimmo@gmail.com

IV. TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ

  1. ĐOÀN TN CSHCM

– Họ và tên: Trần Thị Thùy Linh

– Chức vụ: Bí thư

– Số di đông: 0386 052 368

– Email: tranthithuylinhdt@gmail.com

2. CÔNG ĐOÀN 

– Họ và tên: Nguyễn Thị Thúy

– Chức vụ: Chủ tịch công đoàn

– Số di đông: 0916 104 507

– Email: phangiatuong55555@gmail.com